Zpet na strom

Pipety

Promitani filmu


5. Pipety

K práci s malými objemy kapalin se užívají pipety. Pipety jsou buď nedělené tzv. průtokové (obr. 12) nebo dělené (obr. 13). Pipety jsou kalibrovány na vylití.

Pipety nedelene
Obr. 12. Nedělené pipety (plastikové).
Rozšíření nedělené pipety
Obr. 14. Rozšíření trubice u nedělených pipet.
Nedělené pipety jsou skleněné trubice rozšířené ve střední části do tvaru válce (obr. 14). Ryska v horní části trubice vyznačuje objem k jehož měření jsou určeny. Spodní část je vytažena do špičky. Nedělené pipety se používají k odměřování jednoho určitého objemu kapaliny. Některé nedělené pipety mají ještě jednu značku těsně nad výpustním otvorem. Může jít o starší pipety, které nebyly vyráběny s tvarově standardizovanou špičkou nebo o pipety, které slouží k odměřování silně zabarvených kapalin. Pak se při odečítání používá horní okraj menisku. Při běžné práci se pipety se dvěma ryskami příliš nepoužívají. Před použitím jakékoli pipety je však dobré si rysky zkontrolovat. Pokud totiž dojde omylem k záměně typů pipet, bude měření zatíženo velkou systematickou chybou.

Dělené pipety (obr. 15) jsou trubice se stupnicí s nulou v horní části. Požadovaný objem je určen rozdílem dvou poloh spodního (v případě silně zbarvených kapalin horního) okraje menisku.

Pracovní postup:
Protože málokdy je možné pracovat přímo s čistou a suchou pipetou, je třeba pipetu k použití nejprve připravit. Je vhodné začít několikanásobným promytím pipety destilovanou vodou. Dále je třeba pipetu vymýt alespoň dvakrát odměřovaným roztokem. Tím se odstraní z pipety voda, která by odměřovanou kapalinu zředila. Vymývat lze nejlépe nasátím kapaliny asi do čtvrtiny objemu pipety, a otáčením pipetou ve vodorovné poloze.

Teprve poté je možné přistoupit k pipetování kapaliny určené k vlastní práci. Při nasávání musí být dbáno na to, aby špička pipety byla ponořena dostatečně hluboko pod hladinu roztoku. Roztok je vhodné nasát asi 2 až 3 cm nad rysku. Pak je třeba pipetu rychle uzavřít navlhčeným ukazováčkem, vyjmout nad hladinu roztoku, opřít ji o vnitřní stěnu nádoby a opatrným nadzvedáváním ukazováčku upouštět nadbytečnou kapalinu až ke kalibrační značce.

Dělená pipeta
Obr. 13. Dělená pipeta.
delene pipety
Obr. 15. Dělené pipety

Při vypouštění kapaliny do předlohy je nutné nejprve přitisknout špičku pipety ke stěně a nechat kapalinu volně vytékat. Pipeta je po celou dobu ve svislé poloze. Aby vytekla i kapalina pomalu stékající po vnitřních stěnách, je třeba vyčkat ještě 10 - 20 sekund (tzv. výtoková doba), ačkoli se pipeta jeví již prázdná. U dražších pipet bývá výtoková doba poznačena na stěně pipety. S neoznačenou pipetou se možné pracovat dle následující tabulky:


Nedělené pipety:
Objem Výtoková doba
1 - 10 ml 15 - 20s
10 - 15 ml 22 - 30s
51 - 100 ml 32 - 40s


Dělené pipety:
Objem Výtoková doba
1 - 5 ml 25 - 35s
5 - 10 ml 25 - 35s
10 - 20 ml 35 - 40s


Po vytečení předepsaného množství kapaliny, je třeba jemně klepnout špičkou o stěnu nádoby. Přesto ve špičce pipety zůstane ještě malý zbytek kapaliny. To je ale zcela v pořádku, protože se s ním při kalibraci pipety počítá.

Pozor:
Při práci s pipetou je třeba nepodceňovat bezpečnostní předpisy. Při pipetování agresivních látek ústy, hrozí nejen nepezpečí požití jedů, ale nebezpečné výpary některých látek mohou natrvalo poznamenat chrup. Při pipetování škodlivých látek je proto nutné používat speciální balónky (obr. 16), pipetovací nádstavce (obr. 17), v případě nouze postačí i injekční stříkačka s hadičkou.

K nasátí pipetovaného roztoku do úst může dojít velmi snadno, pokud není pipeta ponořena dostatečně hluboko pod jeho hladinou nebo pokud je roztoku již málo. Při nasávání vnikne do pipety vzduch, vytvořené bubliny rychle zaplní její objem a kapalina ihned vnikne do úst. Pokud zbývá vzorku již opravdu jen velmi málo a je třeba analýzu dokončit, lze použít k pipetování balónek.

K uzavření pipety se používá výhradně ukazováček. Pokud bude pipeta uzavřena například palcem, může při jejím přenášení dojít k ukápnutí obsahu. Kromě objemové chyby může dojít ke škodám na oblečení a k poleptání pokožky.

Při vypouštění pipety je nutné se vyvarovat vyfukování jejího obsahu, protože by vytekla i kapalinu, která má zůstat ve špičce pipety.

balónky balonky na pipetovani
obr. 16. balónky na pipetování<>
Obr. 17. Nádstavce pipet
Rozšíření: Mikropipety
Ve specializovaných laboratořích (zejména biochemických) se lze setkat s pipetami určenými k odměřování malých objemů tzv. mikropipetami (obr. 18). Používají se k odměřování velmi malých množství kapalin od 0.001 ml do 1 ml a k opakovaným měřením. Tyto pipety jsou vybaveny výměnnou špičkou. Technických řešení těchto pipet je celá řada (obr. 19).
práce s mikropipetou alter
obr. 18. práce s mikropipetou<>
Obr. 19. Typy mikropipet


Tyto stránky žijí z proužkové reklamy. Děkuji za pochopení.